Производство биоводорода и биометана - пилотный проект | AccordПроизводство биоводорода и биометана - пилотный проект

Производство биоводорода и биометана - пилотный проект

Институт газа Национальной Академии Наук Украины - новый участник первого в Украине пилотного проекта по производству биоводорода и биометана из органических пищевых отходов

К пилотному проекту по производству двух возобновляемых газов энергетики будущего - биометана и биоводорода -присоединился Институт газа НАНУ.

Причиной интереса учёных к участию в проекте стала возможность опробовать свои уникальные разработки в среде, максимально приближенной к возможному промышленному использованию.

Работы по производству биометана методом аминового абсорбционного процесса были начаты в институте в 2018 году под руководством заместителя директора по научной работе, доктора технических наук Геннадия Жука.

В рамках настоящего проекта Геннадию Жуку и его коллективу придётся решить сразу несколько задач, за решение которых ещё не брались их зарубежные коллеги. Это - параллельная очистка от двуокиси углерода и других примесей двух разных видов биогаза, получаемых в процессе 2-х стадийной анаэробной ферментации пищевых отходов. При этом, кроме биоводорода и биометана, на входящем в зону их ответственности участке газоразделения и газооочистки будет производиться жидкая углекислота, благодаря чему из естественного кругооборота будет улавливаться и изыматься некая часть основного парникового газа - двуокиси углерода.

Таким образом, в рамках настоящего пилотного проекта впервые в мировой практике будут производиться сразу 3 ценных и востребованных на рынке технических продукта: биоводород, биометан, жидкая углекислота. И всё это - благодаря учёным Института газа.

На которых надеемся и которые не подведут!

Немного о биометане и имеющихся у Института наработках

Підготовка та переробка біогазу для заміщення природного газу в газорозподільних мережах та використання як моторного палива
Будівництво і випробування дослідно – промислової установки на газі полігону твердих побутових відходів

Значним ресурсом для наповнення газових мереж є біометан. Кількість біометанових заводів в країнах ЄС, за інформацією EBA Statistical Report 2017, становить 540, щорічне виробництво біометану – 2 млрд. куб.м, доля біометану на транспорті – близько 10%. Виробництво біогазу в ЄС планується 6.5 млрд. куб. м у 2020 р. В країнах Скандинавії досягнуто рівня 30% біометану в газових трубопроводах.
В Україні вже працюють 32 біогазові комплекси потужністю 46 МВт, потенціал економічно доцільного виробництва біометану, за оцінками Біоенергетичної Асоціації України (БАУ) становить 7,8 млрд. нм³ на рік.
За розробками Інституту газу впроваджено 7 проектів видобування та утилізації звалищного газу, видобуто більше 20 млн. куб.м метану, вироблено та поставлено в мережу на безперервній основі більше 80 млн. кВт-год електроенергії, скорочення викидів парникових газів склало більше 300 тис. тон в еквіваленті вуглекислоти. В 2019 році реалізовано проект утилізації біогазу полігону ТПВ м. Камянець-Подільський (Хмельницька область) з виробництвом електроенергії 0.15 млн. кВт-год/місяць - єдиний біогазовий об’єкт в Україні з використанням вітчизняного обладнання.
Виробництво біометану з біогазу і використання його для часткового заміщення природного газу (згідно з вимогами Кодексу газотранспортної системи), а також використання як моторного палива на газозаправних станціях є актуальним з точки зору енергетичної та екологічної. Запропоновано технологічну схему з використанням амінового абсорбційного процесу вилучення діоксиду вуглецю з біогазу, що знижує енергетичні витрати в 2 ÷ 3 рази в порівнянні з використанням традиційних розчинів і значно поліпшить рентабельність виробництва біометану. 
В 2019 році в Інституті створено першу в Україні дослідну установку з одержання біометану за допомогою амінових сорбентів, проведено її випробовування та оптимізація режиму роботи. Вилучено цільові фракції метану та діоксиду вуглецю, досягнуто концентрації метану 95% (об) та СО2 99% (об). Склад біометану відповідає вимогам Кодексу газотранспортної системи та Технічному регламенту на газ для споживачів.

Динамический технологический процесс безотходного производства биометана и биоводорода из смешанных пищевых отходов